Soccer

Soccer Team

Coach
Mike Connelley
Number Name Year Level Position
1 Mauricio Valle 11 V F/K
2 Patrick Schumacher 12 V D
3 Mickey Nelson 10 V M
4 Illyana Barela 10 V F 
5 Noah VanDomelen 12 V M
6 Yadira Rojas 10 V F
7 Hunter  Connolley 12 V M
8 Brenda Gomez 11 V F
9 Ethan Bonn 11 V D/K
10 Jesus Perez 9 V M
11 Amador Perez 11 V F
13 Michael Told 10 V M
14 Alejandro Kopczynski 12 V F
15 Adrian Ramirez 10 V F
16 Ammon Dewey 11 V D
17 Luis Castro 10 V Unknown
18 Zach Stoner 11 V D
19 Faith Bruzas 12 V F
20 Tessa Godfrey 11 V F
21 Abby Asker 10 V D
22 Ryan Ruklic 11 V F
23 Clayton Brown 10 V M